Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp tillämpningen av sexköpsbrott Diarienummer: Ju2020/03554

Publicerad

Brottsförebyggande rådet (Brå) ges i uppdrag att följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster (BrB 6 kap. 11 §) och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (BrB 6 kap. 9 §).

Ladda ner:

Brå ska inom ramen för uppdraget belysa rättsväsendets hantering av dessa brott från anmälan till dom. I det ingår att utifrån ärendena beskriva och analysera vilka som köper och säljer sex respektive utnyttjar barn genom köp av sexuell handling, hur köpen initieras och genomförs, beskriva orsakerna till att anmälningar av sexköp läggs ner, kartlägga vilka påföljder som döms ut för sexköp och hur dessa motiveras samt analysera i vilken mån de personer som sålt sex har haft målsägandestatus i de aktuella ärendena. Brå ska utifrån ärendena även studera i vilken mån personer döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt vid sexköp och vad som utmärker dessa ärenden. I den mån det framgår av de studerade ärendena, ska Brå också studera om ärendena har koppling till människohandel, människoexploatering och koppleriverksamhet eller så kallad sugardejtning.

I uppdraget ingår också att beskriva hur polis och åklagare arbetar med anmälda ärenden om sexköp, samt hur samverkan med socialtjänsten ser ut. Brå ska vid behov lämna förslag på hur rättsväsendets hantering av anmälda sexköpsbrott och samverkan med socialtjänsten kan utvecklas.

Brå ska vid behov inhämta synpunkter från relevanta myndigheter och aktörer. I det ingår att på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Jämställdhetsmyndigheten inom ramen för
myndighetens nationella samordningsuppdrag mot prostitution och människohandel.

Brå får för uppdragets genomförande använda 450 000 kronor under 2020 från utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, ekonomisk redovisning och eventuell återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 29 april 2022.