Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-prevention Diarienummer: S2020/06171/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att lämna in underlag till en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget görs i nära samverkan med flera berörda myndigheter.

Ladda ner:

Arbetet utgår från det övergripande folkhälsopolitiska ramverk och den stödstruktur som Folkhälsomyndigheten haft i uppdrag att utveckla samt andra relevanta nationella mål och riktlinjer.

I arbetet medverkar:

 • Arbetsmiljöverket,
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte),
 • Försäkringskassan,
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
 • Jämställdhetsmyndigheten,
 • Kriminalvården,
 • Läkemedelsverket,
 • Migrationsverket,
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak),
 • Myndigheten för delaktighet (MFD),
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF),
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF),
 • Polismyndigheten,
 • Sametinget,
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM),
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU),
 • Statens institutionsstyrelse (SIS),
 • Statens medieråd,
 • Statens skolverk,
 • Trafikverket och
 • Vetenskapsrådet.

Individuell analys

Myndigheterna ska individuellt analysera nuläget och de långsiktiga behov som finns inom den egna verksamheten.

Gemensam analys

Under samordning av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ska myndigheterna dessutom  göra en gemensam analys. I den gemensamma delen ingår att föreslå en samlad strategi med mål och prioriteringar samt uppföljning.

Myndigheterna ska också föreslå hur de kan stödja arbetet med att genomföra och följa upp den föreslagna strategin.

Myndigheternas individuella analyser redovisas senast den 1 september 2021 till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. De samordnande myndigheterna ska senast den 31 december 2021 komma in med en fortsatt arbetsplan till Socialdepartementet.

Uppdraget slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2023.