Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om kiropraktor- och naprapatutbildningar Diarienummer: U2009/7164/UH

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Högskoleverket att föreslå hur kiropraktor- och naprapatutbildningar skulle kunna utformas som högskoleutbildningar med avseende på omfattning, innehåll och nivåplacering. Utbildningarna ska hålla jämförbar kvalitet med motsvarande utbildningar i andra länder, exempelvis Danmark. Högskoleverket ska även analysera vilka förutsättningar som bör krävas för verksamhetsförlagd utbildning. I uppdraget ingår att analysera vilka konsekvenser förslagen får för rörligheten på den internationella arbetsmarknaden för kiropraktorer och naprapater utbildade i Sverige.

Vidare ska Högskoleverket anordna en eller flera seminarier med universitet och högskolor samt övriga berörda intressenter. Syftet ska vara att diskutera värdemönster och vetenskapssyn inom det aktuella området, där impulser bör inhämtas från bl.a. andra länder. Slutsatserna från seminarierna ska ingå i slutredovisningen.

Högskoleverket ska i sitt arbete knyta en referensgrupp till sig med representanter från Socialstyrelsen, lärosäten med forskning inom det medicinska området samt representanter från övriga lärosäten som Högskoleverket finner lämpliga. I övrigt ska Högskoleverket samråda med berörda intressenter. Högskoleverket ska använda rapporten En väg till högskolan för kiropraktorer och naprapater (U2008/8549/UH) som underlag i arbetet.

Högskoleverket ska även lämna förslag på hur de föreslagna förändringarna kan finansieras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2010.