Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget SÖ 2013:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 10 maj 2012 att underteckna protokollet. Protokollet undertecknades i Bryssel den 13 juni 2012. Den 16 maj 2013 beslutade regeringen att ratificera protokollet. Ratifikationsinstrumentet deponerades hos det italienska utrikeministeriet den 25 juni 2013. Protokollet trädde i kraft den 1 december 2014.

Riksdagsbehandling: Prop 2012/13:79, bet. 2012/13:UU17, rskr.2012/13:207.