Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism SÖ 2014:11

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Warszawa den 16 maj 2005

Regeringen beslutade den 12 maj 2005 att underteckna konventionen. Den 15 maj 2014 beslutade regeringen att ratificera konventionen och Europarådets generalsekreterare underrättades den 23 juni 2014. Konventionen trädde i kraft den 1 maj 2008 och för Sverige den 1 oktober 2014.

Riksdagsbehandling: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/ 14:253.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En effektivare kriminalisering av penningtvätt

    En framgångsrik kamp mot organiserad och ekonomisk brottslighet kräver åtgärder för att dels beröva kriminella deras brottsvinster, dels förhindra att vinning av brott återinvesteras och omsätts inom den legala ekonomin. I det arbetet är en effektiv kriminalisering av penningtvätt, tillsammans med goda möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt, viktiga redskap.

Proposition (1 st)