Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida SOU 2023:23

Publicerad

Texten Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida på grön bakgrund. Teckning med gravida kvinnor iklädda olika yrkeskläder

Utredaren har sett över socialförsäkringsskyddet för gravida. Meningen har varit att modernisera socialförsäkringsskyddet för gravida, framför allt reglerna om graviditetspenning, så att de i högre utsträckning än i dag fungerar ändamålsenligt för gravida arbetstagare och egenföretagare. Socialförsäkringsförmåner som främst är aktuella under graviditet är graviditetspenning, sjukpenning och föräldrapenning.

Ladda ner:

Utredningen föreslår bland annat:

 • Att det i sjukpenningregelverket ska förtydligas att en gravid inte ska anses vara frisk om en ickegravid hade ansetts vara sjuk med motsvarande symtom och arbete.
 • Att taket vid beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten i graviditetspenningen ska höjas till samma nivå som inom sjukpenningen, 10 prisbasbelopp.
 • Att alla besvär som orsakas eller förvärras av graviditeten ska beaktas vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning i ett fysiskt påfrestande arbete
 • Att graviditetspenning ska kunna utgå till och med dagen före faktisk förlossning.
 • Att en icke-behovsprövad graviditetspenning ska kunna nyttjas de sista sju kalenderdagarna innan beräknad förlossning och fram till och med dagen före den faktiska förlossningen.
 • Att regelverket avseende föräldrapenning samt föräldraledighetslagen bör ses över i syfte att förbättra förutsättningarna för ett jämställt uttag av betald och obetald föräldraledighet efter det att barnet har fötts.
 • Att Jämställdhetsmyndigheten ges i uppdrag att bland annat undersöka i vilken utsträckning omplaceringar kommer till stånd och hur de som kommer till stånd fungerar.
 • Att Arbetsmiljöverket ges i uppdrag att granska arbetsgivares kännedom om risker i arbetsmiljön för gravida och vid behov föreslå åtgärder för att förbättra denna kännedom. Myndigheten ska även i högre grad bistå arbetsgivare i frågor kring riskbedömningar av gravidas arbetsmiljö.
 • Att Myndigheten för arbetsmiljökunskap ges i uppdrag att samla aktuell forskning om risker i arbetsmiljön för gravida och sprida denna.Att gravida studerande ska ges rätt till ledighet med fortsatt studiestöd vid risker i studiemiljön. I första hand ska dock situationen lösas genom anpassningar och omplaceringar.
 • Att tid med graviditetspenning och icke-behovsprövad graviditetspenning ska räknas som överhoppningsbar tid vid fastställande av ramtid i arbetslöshetsförsäkringen. Vidare ska graviditetspenning och icke-behovsprövad graviditetspenning kunna räknas in i den arbetssökandes normalarbetstid.
 • Att flerbarnstillägget för andra barnet inom barnbidraget tas bort och att medlen används till att finansiera förslagen i betänkandet. 
 • Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

För mer information - läs den fullständiga utredningen.

Laddar...