Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner SOU 2021:16

Publicerad

Utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en valordning som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter. Upp-draget syftar även till att tillförsäkra fortsatt goda möjligheter för ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Val och beslut i kommuner och regioner

    Regeringen föreslår ändringar i kommunallagen som ger kommuner och regioner möjlighet att i vissa fall delegera beslutanderätten till en automatiserad beslutsfunktion.

Proposition (1 st)