Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Aktiekapital i privata aktiebolag SOU 2008:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen gav i oktober 2007 Carl Svernlöv i uppdrag att som särskild utredare ta ställning till om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas. I dagsläget gäller för ett privat aktiebolag att aktiekapitalet måste uppgå till minst 100 000 kronor. Översynen av aktiekapitalet i privata aktiebolag kan ses som en del av det regelförenklingsarbete som pågår i Sverige och EU i syfte att bland annat stärka företagens konkurrenskraft. Delbetänkandets huvudförslag går ut på att kravet på minsta aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 100000 kr till 50000 kr. Denna nivå, som historiskt är mycket låg, har bestämts utifrån en avvägning mellan intresset av att fler mindre företag ska kunna välja att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform och de olika effekter som en sänkning kan innebära. Det är exempelvis fråga om effekter för kapitalkravets funktion som seriositetsspärr eller effekter innebärande avtalsvis ökade krav från vissa borgenärer på exempelvis säkerheter. Delbetänkandet innehåller vidare ett alternativt förslag innebärande en möjlighet till successiv inbetalning av aktiekapitalet vid nybildning av privat aktiebolag. Förslaget innebär att minst en fjärdedel av aktiekapitalet ska betalas in vid bolagets bildande och att resterande får inbetalas inom den tid som bestäms i stiftelseurkunden. I det alternativa förslaget ingår även en möjlighet att samtidigt sänka minimikapitalet till 50000 kr.