Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Publicerad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss föreslås att skatten sänks för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Detta sker genom att det införs en ny skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning. En person med högsta möjliga sjukersättning, och genomsnittlig kommunalskattesats, beräknas genom förslaget få en skattesänkning med ca 2 500 kronor per år. Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen, skatteförfarandelagen och lagen om avräkning
av utländsk skatt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan