Kommittédirektiv från Infrastrukturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01) Dir. 2019:88

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 maj 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ger anledning till (dir. 2019:20).

Ladda ner:

Enligt direktiven skulle uppdraget slutredovisas senast den 15 maj 2020.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
15 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

  • Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen

    Uppdraget ändras på så sätt att den del som avser utformning av en tydligare reglering av avgiftsuttag för allmänna handlingar i elektronisk form ska redovisas senast den 31 december 2020. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 september 2020.

  • Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01)

    Regeringen beslutade den 2 maj 2019 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ger anledning till (dir. 2019:20).

  • Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information

    Inom kort väntas EU anta en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet). Målsättningen med direktivet är bland annat att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande. Direktivet omfattar också öppna data. En särskild utredare ges i uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade direktivet ger anledning till.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition