Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen Ds 2023:13

Publicerad

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

Regeringskansliet föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Lagen ska ge myndigheten möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt samtidigt som den tillgodoser skyddet för enskildas personliga integritet.

Ladda ner:

Lagen ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Personuppgifter ska bland annat få behandlas om det är nödvändigt för undersökningar av förhållanden inom socialförsäkringsområdet och verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet.

Förslaget innehåller skyddsåtgärder som för att ge enskildas personliga integritet ett tillfredsställande skydd. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen

    Regeringskansliet föreslår en lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Lagen ska ge myndigheten möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt samtidigt som den tillgodoser skyddet för enskildas personliga integritet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition