Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Arrestantvakter och transportuppdrag

Publicerad

I pro­memorian föreslås ändringar i polis­lagen (1984:387). För­slaget inne­bär att ett för­ordnande att vara arrestant­vakt även får avse transport­uppdrag. Därmed kommer för­ordnade arrestant­vakter att kunna ges i upp­drag att trans­portera frihets­berövade personer. Samtidigt begrän­sas möjlig­heten att förordna arrestant­vakter till väktare i auktori­serade bevak­nings­företag. Det före­slås också att en väktare med ett för­ord­nande som arrestant­vakt ska ha tystnads­plikt beträf­fande vissa upp­gifter som han eller hon på grund av sitt upp­drag har fått veta.

Ladda ner:

Lag­ändringarna före­slås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Arrestantvakter och transportuppdrag

    I pro­memorian föreslås ändringar i polis­lagen (1984:387). För­slaget inne­bär att ett för­ordnande att vara arrestant­vakt även får avse transport­uppdrag. Därmed kommer för­ordnade arrestant­vakter att kunna ges i upp­drag att trans­portera frihets­berövade personer. Samtidigt begrän­sas möjlig­heten att förordna arrestant­vakter till väktare i auktori­serade bevak­nings­företag. Det före­slås också att en väktare med ett för­ord­nande som arrestant­vakt ska ha tystnads­plikt beträf­fande vissa upp­gifter som han eller hon på grund av sitt upp­drag har fått veta.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Arrestantvakter och transportuppdrag

    Regeringen föreslår ändringar i polislagen (1984:387) som rör arrestantvakter. Syftet med förslaget är att ge Polismyndigheten bättre förutsättningar att utnyttja sina resurser effektivt och att fokusera på det polisiära grunduppdraget.

Proposition (1 st)

  • Arrestantvakter och transportuppdrag

    Regeringen föreslår ändringar i polislagen (1984:387) som rör arrestantvakter. Syftet med förslaget är att ge Polismyndigheten bättre förutsättningar att utnyttja sina resurser effektivt och att fokusera på det polisiära grunduppdraget.

Riksdagsbeslut (1 st)

Genväg