Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ökad kvalitet i rättsintyg

Publicerad

I syfte att uppnå en ökad kvalitet i rättsintygen föreslås i denna promemoria att Rättsmedicinalverket ska få meddela föreskrifter om vilket innehåll ett rättsintyg ska ha och hur det ska utformas.

Ladda ner:

Ett rättsintyg utgör ofta en viktig del av bevismaterialet i en utredning om vålds- och sexualbrott och kan i en brottmålsrättegång få betydelse som stödbevisning till en parts utsaga vid t.ex. våld i nära relationer. Som huvudregel utfärdas ett rättsintyg av en läkare med specialistkompetens vid Rättsmedicinalverket, men även andra läkare får i vissa fall utfärda ett sådant intyg. Det har kunnat konstateras att kvaliteten i rättsintygen varierar, bl.a. beroende på vilken aktör som har utfärdat intyget. Då det är av stor vikt att rättsintygen genomgående håller en hög kvalitet föreslås att Rättsmedicinalverket, efter att ha gett Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig, ska få meddela föreskrifter om ett rättsintygs utformning och innehåll.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ökad kvalitet i rättsintyg

    I syfte att uppnå en ökad kvalitet i rättsintygen föreslås i denna promemoria att Rättsmedicinalverket ska få meddela föreskrifter om vilket innehåll ett rättsintyg ska ha och hur det ska utformas.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition