Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Promemorian Några ändringar i tillträdesförordningen Fö2020/00600/RS

Publicerad

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillträde till svenskt territorium för bland annat utländska statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon. I denna promemoria föreslås ändringar i tillträdesförordningen som syftar till att förenkla handläggningen i tillträdesärenden enligt förordningen. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Ladda ner: