Departementsserien och promemorior

Ändrade regler om när ett investeringssparkonto upphör

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I en promemoria som skickas ut på remiss i dag föreslås att reglerna för när ett investeringssparkonto ska upphöra ändras. Syftet är att öka förutsebarheten för kontoinnehavarna och minska den administrativa bördan för såväl företagen som Skatteverket.

Enligt gällande regler upphör ett investeringssparkonto att vara ett sådant konto om kontoinnehavaren bryter mot reglerna för investeringssparkontot, t.ex. genom felaktig förvaring av tillgångar på kontot. Den föreslagna ändringen innebär att ett investeringssparkonto inte längre ska upphöra enbart av den anledningen att tillgångar som inte får förvaras på kontot överförs dit eller förvaras där. Tillgångar som felaktigt förvaras på kontot ska inte schablonbeskattas, utan i stället beskattas enligt vanliga regler.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot efter den 31 december 2014. Det föreslås också att kontoinnehavaren ska kunna begära att de nya bestämmelserna tillämpas även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)