Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Efter 65 - inte bara pension Ds 2011:42

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Pensioneringsåret är allt mindre självklart skrivet till 65: fler tar ut sin pension innan, fler väntar. Dessutom kombinerar äldre ofta arbete och pension. Allt fler äldre har löneinkomster. För pensionärer är den allmänna pensionen den viktigaste inkomstkällan - detta gäller framförallt de äldre pensionärerna.

Nyblivna pensionärer har en tredjedel högre ekonomisk standard än pensionärsgruppen i stort. Ensamstående och äldre pensionärer har sämre ekonomi jämfört med sammanboende pensionärer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition