Faktapromemoria från Utrikesdepartementet

Windsor-ramverket mellan EU och Storbritannien 2022/23:FPM66

Publicerad

Faktapromemoria gällande Windsor-ramverket mellan EU och Storbritannien.

Ladda ner:

Den 27 februari 2023 presenterade kommissionen och Storbritannien en principöverenskommelse (det s.k. Windsor-ramverket) avseende protokollet om Irland/Nordirland som utgör en del av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. Windsor-ramverket syftar till att lösa de problem som har uppstått vid genomförandet av protokollet om Irland/Nordirland sedan dess bestämmelser började tillämpas i sin helhet den 1 januari 2021. Ramverket är omfattande och innehåller nya uppgörelser inom ramen för utträdesavtalet beträffande tullprocedurer och handelsförenklingar, mervärdesskatt och punktskatt, sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS), statligt stöd, läkemedel, tullkvoter samt styrningsfrågor inklusive införandet av en nödbromsmekanism (den s.k. Stormontbromsen).

Windsor-ramverket medför ett antal lagstiftningsförfaranden i form av två rådsbeslut och tre förordningar för att kunna genomföra ändringar i protokollet om Irland/Nordirland och i arbetsordningen för den gemensamma rådgivande arbetsgruppen, samt i befintliga EU-lagar.

De två rådsbesluten avser ståndpunkter som har intagits på EU:s vägnar i den gemensamma kommittén som inrättats genom utträdesavtalet.  Det ena rådsbeslutet syftar till att möjliggöra för ändringar i protokollet om Irland/Nordirland avseende Stormontbromsen, handelslättnader för vissa varor, mervärdesskatte- och punktskattefrågor samt att ge kommissionen mandat att anta principöverenskommelsen i den gemensamma kommittén EU-Storbritannien. Rådsbeslutet inkluderar även icke-rättsligt bindande gemensamma och ensidiga förklaringar samt gemensamma rekommendationer som avgivits i den gemensamma kommittén. Det andra rådsbeslutet syftar till att etablera strukturerade undergrupper till en existerande arbetsgrupp för att möjliggöra fördjupat informationsutbyte och ömsesidigt samråd om genomförande av ramverket.

För att kunna ändra EU-lagstiftning initierades tre förslag till förordningar kring sanitära och fytosanitära åtgärder, läkemedel och tullkvoter, för vilka Europaparlamentet och rådet är medlagstiftare.

Ramverket innehåller även två positionspapper från kommissionen om sanitära och fytosanitära åtgärder och tullfrågor, samt ett uttalande rörande intressenternas engagemang som dock inte kräver någon formell hantering från rådets sida.

Allmänna rådet antog rådsbesluten den 21 mars 2023. Den 24 mars hölls möte i den gemensamma kommittén som inrättats genom utträdesavtalet. EU och Storbritannien fattade då de beslut och utfärdade de rekommendationer och förklaringar som anges i rådsbesluten. Besluten i kommittén är bindande för parterna i enlighet med artikel 166.2 i utträdesavtalet.

Regeringen välkomnar att EU och Storbritannien har nått en överenskommelse avseende protokollet om Irland/Nordirland, som omfattar ett antal praktiska lösningar på de problem som identifierats under de senaste två åren i samband med genomförandet av protokollet, men utan att tumma på den inre marknadens integritet. Regeringen anser att överenskommelsen gagnar människor och företag i Nordirland samt Storbritanniens relation med EU. Regeringens förhoppning är att överenskommelsen kommer att skapa större förutsägbarhet och stabilitet i relationerna mellan EU och Storbritannien, samt ge förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av EU:s och dess medlemsstaters relationer med Storbritannien.

Regeringen stödjer kommissionens förslag till rådsbeslut och förslag till förordningar om tullkvoter, läkemedel och sanitära och fytosanitära åtgärder.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.