Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Digitalisering av viseringsförfarandet 2021/22:FPM92

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets förord­ning om ändring av Europa­parlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008, (EG) nr 810/2009 och (EU) 2017/2226, rådets förord­ningar (EG) nr 1683/95, (EG) nr 333/2002, (EG) nr 693/2003 och (EG) nr 694/2003 och konven­tionen om tillämp­ning av Schengen­avtalet vad gäller digitali­sering av viserings­förfarandet, COM(2022) 658 final.

Ladda ner:

Kommissionen föreslår att en EU-gemensam digital platt­form för ansökan om korttids­visering till Schengen­området och en digital visering ska inrättas. Platt­formen ska utgöra en EU-gemen­sam ingång till viserings­ansök­nings­processen där sökande bland annat ska kunna fylla i, betala för och bevaka sin ansökan om visering. När beslut om att utfärda en visering har fattats ska en digital visering utfärdas genom informa­tions­systemet för viseringar (VIS) i stället för dagens fysiska viserings­märke. Förslaget syftar till att moderni­sera, förenkla och harmoni­sera viserings­processen. Vidare ska det göra viseringen mer säker samtidigt som kostnader för både medlems­staterna och sökande minskar. Enligt kom­missionens tidsplan ska platt­formen kunna användas fullt ut av samtliga medlems­stater år 2031.

Regeringen ställer sig positiv till kom­missionens förslag och delar bedöm­ningen av behovet av att utnyttja moderna hjälp­medel för att stärka viserings­förfarandet och möta nya migrations- och säker­hets­utmaningar. Det är också positivt att förslaget innebär förenk­lade förfar­anden för resenärer och kan antas bidra till ökad rörlighet. Förslaget bör inte påverka eu-LISA:s andra uppgifter negativt.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.