Faktapromemoria från Socialdepartementet

EU:s hälsoberedskap i närtid inför covid-19-utbrott 2019/20:FPM63

Publicerad

Faktapromemoria gällande EU:s hälsoberedskap i närtid inför covid-19-utbrott.

Ladda ner:

Den 15 juli presenterades kommissionens meddelande om EU:s hälsoberedskap i närtid inför covid-19-utbrott. Meddelandet konstaterar inledningsvis att covid-19-pandemin orsakat en av de värsta kriserna på senare tid. I meddelandet konstateras att medlemsstaterna har infört en rad olika åtgärder för att hantera den pågående pandemin, vilket har bidragit till att antalet nya smittade med covid-19 minskat och att många restriktioner som införts de senaste månaderna har kunnat hävas. Denna period, med relativt låg smittspridning, måste därför enligt kommissionen användas för att stärka EU:s beredskap och kapacitet till samordnade insatser, för att stävja ytterligare utbrott av covid-19. Meddelandet består av sex olika fokusområden med åtgärder och rekommendationer som syftar till att säkerställa EU:s beredskap i närtid i händelse av ytterligare utbrott av covid- 19 i Europa.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande om EU:s hälsoberedskap i närtid inför covid-10-utbrott med fokus på åtgärder i närtid. Regeringen anser att det är fortsatt viktigt att medlemsstaterna utbyter information med sikte på samordning av åtgärder i syfte att utveckla, förstärka och vidmakthålla förmågan att hantera pågående och nya utbrott av covid-19. Regeringen instämmer i behovet av att arbeta vidare med att förstärka beredskapen i de utpekade fokusområdena inklusive vikten av tidig upptäckt av fall, snabba insatser för att förhindra ytterligare spridning och att insatserna måste bygga på solida fakta. 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.