Faktapromemoria från Finansdepartementet

Förordning om allmän produktsäkerhet 2020/21:FPM126

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om allmän produktsäkerhet, ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG, COM (2021) 346. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENTProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Council Directive 87/357/EEC and Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council, SWD (2021) 168 final.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen föreslår en ny förordning om allmän produktsäkerhet som ska ersätta det nu gällande direktivet om allmän produktsäkerhet och ett direktiv om farliga livsmedelsimitationer.

Syftet med förslaget är att förbättra konsumentskyddet på
produktsäkerhetsområdet genom att

  • adressera utmaningar kopplade till ny teknologi,
  • skydda konsumenter som handlar via digitala marknadsplatser från farliga produkter,
  • effektivisera återkallelseförfarandet för att undvika att farliga produkter blir kvar hos konsumenterna,
  • förbättra efterlevnaden av produktsäkerhetsregler under hela leveranskedjan genom att ge marknadskontrollmyndigheterna större befogenheter att vidta åtgärder, och
  • adressera säkerhetsfrågor relaterade till livsmedelsimitationer och produkter som är tilltalande för barn.

Förslaget anses också förbättra förutsättningarna för företagen genom

  • ett stärkt ansvar under leveranskedjan som bidrar till att skapa lika villkor för näringsidkare inom unionen,
  • förbättrad och mer enhetlig tillämpning av produktsäkerhetsreglerna och stärkt marknadskontroll, och
  • stärkt rättssäkerhet med tydligare regler och hjälp till företag att följa dessa regler.

Förslaget innebär att bestämmelserna om tillsyn på produktsäkerhetsområdet anpassas till EU:s marknadskontrollförordning.

Regeringen ställer sig positiv till att regelverket för allmän produktsäkerhet revideras och uppdateras i förhållande till de förändringar på marknaden för konsumentvaror som skett med anledning av ny teknologi och framväxande e-handel. Regeringen välkomnar förslagets övergripande målsättning att förbättra konsumentskyddet på produktsäkerhetsområdet och därigenom bidra till en väl fungerande inre marknad.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.