Faktapromemoria från Arbetsmarknadsdepartementet

EU:s strategi för barnets rättigheter 2020/21:FPM98

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén EU:s strategi för barnets rättigheter.

Ladda ner:

Den 24 mars 2021 presenterade kommissionen meddelandet EU:s strategi för barnets rättigheter. I strategin tar kommissionen upp utmaningar och föreslår konkreta åtgärder för att skydda, främja och uppfylla barnets rättigheter. Kommissionen understryker att alla barn i Europa och runtom i världen ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter och leva fritt från diskriminering, våld och hot. Strategins övergripande ambition är att skapa bästa möjliga liv för barn i EU och globalt. EU-strategin består av sex temaområden som inbegriper nyckelåtgärder som kommissionen avser vidta samt uppmaningar till medlemsstaterna. Varje temaområde definierar prioriteringarna för EU:s åtgärder under de kommande åren. En viktig väg för att stärka barnets rättigheter i EU är att stärka integreringen av barns rättigheter i all EU-politik och alla relevanta åtgärder inom EU. De tematiska områdena är:

  • deltagande i politiska och demokratiska processer,
  • socioekonomisk inkludering, hälso- och sjukvård och utbildning,
  • bekämpa våld mot barn och säkerställa skydd av barn,
  • rättsväsendets hänsyn till barns behov,
  • den digitala sfären och informationssamhället, och
  • den globala dimensionen.

Regeringen välkomnar meddelandet och delar på övergripande plan den analys och de prioriteringar som kommissionen presenterar i strategin.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.