Faktapromemoria från Finansdepartementet

Förslag till förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens 2019/20:FPM52

Publicerad

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens. COM (2020) 408

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 28 maj 2020 ett förslag om att inrätta en facilitet för återhämtning och resiliens. Faciliteten föreslås stödja sammanhållning, lindra covid-19-krisens konsekvenser och stödja grön och digital omställning. Detta ska uppnås genom att faciliteten på ansökan från medlemsstater tillhandahåller bidrag och lån för att finansiera offentliga investeringar och reformer. Facilitetens storlek föreslås uppgå till 560 miljarder euro, varav 310 miljarder euro i bidrag och 250 miljarder euro i lån. Faciliteten föreslås vara nära kopplad till europeiska planeringsterminen både till innehåll och process. Offentliga investeringar och reformer som finansieras ska vara förenliga med landspecifika rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen och dessutom bidra till den digitala och/eller gröna omställningen. Kommissionen bedömer huruvida ansökningar om finansiellt stöd uppfyller de på förhand bestämda kriterierna och fattar därefter beslut om stöd.

Regeringen anser att EU:s ekonomiska åtgärder till följd av covid-19, inklusive för att stödja återhämtningen, bör vara temporära, välriktade, proportionerliga och budgetrestriktiva. Regeringen är kritisk till facilitetens finansiering genom omfattande gemensam upplåning i återhämtningsinstrumentet och mycket kritisk till att upplåningen föreslås att delvis användas för bidrag. Vidare bör fördelningsnyckeln ändras så att faciliteten stödjer de medlemsstater som har störst behov, inklusive de som drabbats hårt, ekonomiskt och socialt, av covid-19-krisen. Regeringen anser att reformer och offentliga investeringar huvudsakligen är nationellt ansvar. Samtidigt kan covid-19-krisens extraordinära situation innebära ett tillfälligt behov att komplettera nationella åtgärder med finansiering på EU-nivå. Regeringen menar att stöd från faciliteten bör bidra till långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och den gröna omställningen genom att främja nödvändiga reformer och offentliga investeringar. Regeringen stödjer därför kommissionens förslag att stöd ska vara förenligt med landspecifika rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen och att stödet ska bidra till den gröna och digitala omställningen. Stödet bör vara i linje med Parisavtalet.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.