Artikel från Justitiedepartementet

Regeringens första 100 dagar: Migration

Publicerad

Migration är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt som regeringspartierna har med samarbetspartiet Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är en hel del åtgärder inom området gjorda, och fler är på gång.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

I anslutning till en pressträff den 24 januari presenterades en nyhet:

Internationell informationskampanj om paradigmskiftet i migrationspolitiken

Regeringen har i dag presenterat en internationell informationskampanj om paradigmskiftet i migrationspolitiken. Kampanjen kommer att sjösättas inom kort och syftet är att nå ut bredare om den nya migrationspolitiken. Informationskampanjen består bland annat av följande:

 • Informationspaket till utlandsmyndigheter och andra myndigheter med utländska kontaktytor.
 • Riktad kommunikation till utländska redaktioner och nyhetsbyråer.
 • Översättning till engelska av mer information från regeringen och utbyggd information på regeringens hemsida.
 • Information till utländska ambassader i Sverige.

Genomförda åtgärder inom migration

Regeringen har genomfört flera åtgärder på migrationsområdet sedan regeringstillträdet:

 • Polisen har fått i uppdrag att öka antalet inre utlänningskontroller (ökning med minst 25 procent i förhållande till föregående år).
 • Polisen har fått i uppdrag att öka bekämpningen av irreguljär migration och prioritera arbetet med inre utlänningskontroll och effektivt verkställighetsarbete.
 • Migrationsverket, Polisen och Skatteverket har fått i uppdrag att intensifiera arbetet vad gäller återvändandet för personer som inte uppfyller kraven för att vistas i Sverige.
 • Migrationsverket har fått i uppdrag att öka antalet förvarsplatser.
 • Migrationsverket har fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser och analysera möjligheter att öka den frivilliga återvandringen.
 • Skatteverket har fått i uppdrag att öka antalet bosättningskontroller rörande personer som saknar uppehållstillstånd men som är folkbokförda i Sverige.
 • Sida har fått i uppdrag att bidra till regeringens mål att fokusera biståndspolitiken för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet, bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring, samt minska grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning.
 • Regeringen har beslutat om en lägre nivå av kvotflyktingar (900 per år i stället för 5 000 per år) och Migrationsverket har fått i uppdrag att förbereda för det.
 • Migrationsverket har fått i uppdrag att öka kvaliteten och prioritera kontrollen av vandel i tillståndsärenden.
 • Migrationsverket har fått i uppdrag att prioritera ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd.
 • Främjandeuppdrag till Migrationsverket gällande högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

På gång inom migration

 • Utredning för att anpassa asyllagstiftningen till den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten.
 • Utredning för att se över regelverket om förvar av utlänningar – bl.a. ökad säkerhet och elektronisk övervakning som alternativ.
 • Tilläggsdirektiv till utredningar om:
  - En behovsprövad arbetskraftsinvandring
  - Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten
  - Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande

Mål för samarbetsprojektet migration och integration

När regeringen tillträdde sattes mål för samarbetsprojektet. Syftet med projektet är att ta fram en reformagenda med konkreta politiska förslag som löser Sveriges viktigaste samhällsproblem inom migrationspolitikens och integrationspolitikens område.  

 • Paradigmskifte vad gäller synen på asylmottagande där utgångspunkten ska vara att skydd erbjuds den som flyr en konflikt eller kris tillfälligt och för den som flyr Sveriges närområde.
 • Sverige ska inte vara mer generöst i synen på asyl än vad som krävs enligt EU-rätten eller andra juridiskt bindande internationella traktat.
 • Kravbaserad integrationspolitik - den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av det svenska samhället.
 • Sverige ska komma till rätta med skuggsamhället.
 • Underlätta för högkvalificerad arbetskraftsinvandring.