Ett tvärsektoriellt näringslivsråd ska tillsättas för att stärka försörjningsberedskapen

Publicerad

För att stärka försörjningsberedskapen i landet har  regeringen för avsikt att fatta beslut om att inrätta ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Rådet kommer att vara ett forum på strategisk nivå för informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationer och staten om totalförsvar och krisberedskap.

– En väl fungerande försörjning av varor och tjänster till befolkningen är centralt för samhällets motståndskraft. Ett näringslivsråd för samverkan och informationsutbyte mellan offentliga och privata aktörer har efterfrågats och kommer att underlätta beredskapen både för fredstida kriser och vid krig, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Rådets syfte är att öka kunskapen hos deltagarna i rådet om tvärsektoriella frågor avseende de olika perspektiv och förutsättningar som gäller för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten till exempel genom att utbyta lägesinformation och lägesbilder med varandra både på kort och lång sikt.

Det kan till exempel handla om frågor som rör lagerhållning, försörjningskedjor och produktionsomställning. Det kan också beröra andra områden som är relevanta om återuppbyggnaden av totalförsvaret och utformningen av krisberedskapen.

Tvärsektoriellt näringslivsråd

Ministern för civilt försvar ska vara ordförande i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Från regeringen ska även försvarsministern, energi- och näringsministern och landsbygdsministern ingå. Om frågor inom andra statsråds ansvarsområden ska behandlas vid rådets möten ska även dessa statsråd få möjlighet att närvara.

I näringslivsrådet ska vidare deltagare ingå som är verksamma inom bland annat arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och arbetstagarorganisationer av vikt för totalförsvaret och krisberedskapen och som kan bidra med olika sektorers perspektiv. Generaldirektören vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt överbefälhavaren för Försvarsmakten ska också ingå i rådet.

Regeringen har för avsikt att fatta beslut om att inrätta näringslivsrådet på regeringssammanträdet på torsdag 12 januari. Ett första möte med rådet ska sammankallas så snart som möjligt under början av 2023.