Försvarsdepartementets organisation

Uppdaterad

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära och civila försvar samt samhällets krisberedskap. Försvarsdepartementet har cirka 150 anställda, varav ett tiotal är politiskt tillsatta statsråd, statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare. Alla andra är opolitiska tjänstemän och arbetar kvar även efter ett regeringsskifte.

Politisk ledning

I den politiska ledningen på Försvarsdepartementet finns två statsråd och två statssekreterare.

Försvarsminister Pål Jonson är departementschef och ansvarigt statsråd för militärt försvar. Statssekreterare hos försvarsministern är Peter Sandwall.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin är ansvarigt statsråd för civilt försvar och krisberedskap. Statssekreterare hos ministern för civilt försvar är Johan Berggren.

Statssekreterarna biträder statsråden med planering, samordning och uppföljning av verksamheten. Till sin hjälp i politiska frågor har den politiska ledningen politiskt sakkunniga och pressekreterare.

Opolitiskt tillsatta tjänstemän

Opolitiskt tillsatt chefstjänsteman i departementet är expeditions- och rättschefen som biträder statssekreterarna i ledning och samordning av arbetet i departementet. Expeditions- och rättschefen svarar också för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och att de är lagenliga, följdriktiga och enhetliga.

Enheter och sekretariat

Departementets organisation består av följande enheter och sekretariat.

Rättssekretariatet

Ansvarar bland annat för utarbetande av förslag till lagrådsremisser, lagpropositioner och annat författningsarbete, samt för frågor om administrativ beredskap, folkrätt (internationell humanitär rätt, ärenden om utlämnande av allmänna handlingar och samordning av delningar från andra departement. Sekretariatet ger råd i rättsliga frågor till departementsledningen och till de övriga enheterna.

Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd

Ansvarar bland annat för ekonomisk styrning, samordning av budgetprocessen och den interna administrationen av departementet gällande internbudget, verksamhetsplanering och ekonomiadministrativa frågor, samt svarar för lokalfrågor och IT-frågor.

Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys

Ansvarar bland annat för frågor rörande säkerhetspolitik, leder strategiutveckling och svarar för övergripande analyser, samt svarar för internationell samordning gällande EU, nordiskt samarbete och Nato.

Enheten för samordning av försvarsunderrättelsefrågor

Ansvarar bland annat för att löpande följa, inrikta och utveckla försvarsunderrättelseverksamheten, samt svara för departementets beredskap.

Enheten för materiel, forskning och utveckling

Ansvarar bland annat för materielförsörjning, forskning och utveckling, bilateralt och multilateralt materielsamarbete och exportstöd.

Enheten för militär förmåga och insatser

Ansvarar för frågor om det militära försvaret såsom försvarsmaktens krigsorganisation och grundorganisation, operativa förmåga och förmågeutveckling. Enheten ansvarar också för frågor rörande samordning mellan det militära försvaret och det civila försvaret inom ramen för totalförsvar.

Enheten för samordning av samhällets krisberedskap

Ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar samt informations- och cybersäkerhet.