Remiss av Ds 2023:25 Polisens rätt att skjuta – En ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen Diarienummer: Ju2023/01985

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remitterat pro­memorian Polisens rätt att skjuta – En ny reglering om laga befogen­het att använda skjut­vapen
(Ds 2023:25).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 20 december 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.