Remiss av Polismyndighetens hemställan om ändring i trafikförordningen för att visa identifieringsljus från Polismyndighetens utryckningsfordon Diarienummer: Ju2022/00885

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Polis­myndig­hetens hem­ställan om ändring i trafik­förord­ningen för att visa identifi­erings­ljus från Polis­myndig­hetens utryck­nings­fordon.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 15
augusti 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.