Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om statliga kreditgarantier för elproducenter Diarienummer: Fi2022/02539

Publicerad

Regeringen ger Riksgäldskontoret i uppdrag att ställa ut kreditgarantier om sammanlagt högst 250 000 000 000 kronor för kreditfaciliteter till elproducenter knutna till elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing AB som bedöms kunna få problem med att hantera marginalsäkerhetskrav.

Ladda ner:

Garantigivningen ska ske i enlighet med förordningen (2011:211) om
utlåning och garantier med följande närmare villkor:

 • Kreditgarantierna ska avse nya kreditfaciliteter till elproducenter som är clearingmedlemmar eller kunder till clearingmedlemmar hos
  Nasdaq Clearing AB och som omfattas av marginalsäkerhetskraven
  enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012
  av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och
  transaktionsregister (Emir) och kommissionens delegerade
  förordning (EU) nr 153/2013 av den 19 december 2012 om
  komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
  648/2012 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för krav på
  centrala motparter, och som bedöms livskraftiga. Garanterade
  kreditfaciliteter får endast användas till att hantera marginalsäkerhetskrav som ställs på elproducenterna.
 • En kreditgaranti får inte ges om marginalsäkerhetskraven bedöms
  härröra från spekulation.
 • En kreditgaranti får bara beviljas om annan liknande kreditfacilitet
  inte bedöms vara praktiskt möjlig, t.ex. i fråga om belopp eller med
  beaktande av tid.
 • En kreditgaranti får inte vid någon tidpunkt avse ett belopp som motsvarar mer än 80 procent av kreditfaciliteten. Villkoren för en kreditgaranti ska utformas så att garantitagaren och Riksgäldskontoret bär förluster proportionellt och på samma sätt.
 • För att få en garanterad kreditfacilitet måste elproducenten åta sig att inte besluta om nya bonusar eller annan form av rörlig ersättning som inte kan jämställas med normalt löneuttag till ledande befattningshavare i elproducenten eller vinstutdelning under lånets löptid. Riksgäldskontorets åtagande mot kreditinstituten berörs inte.
 • Garantigäldenären får inte vara ett företag i svårigheter i den mening som avses i Europeiska kommissionens meddelande om gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning om omstrukturering av företag i svårigheter (2004/C 244/02).
 • Kreditgarantier får avse nya kreditfaciliteter som beviljas t.o.m. den 31 mars 2023. Riksgäldskontoret får förlänga perioden med högst sex månader. Kreditgarantier som avser nya kreditfaciliteter till en elproducent som inte har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige får endast beviljas tills ett motsvarande likviditetsstöd har inrättats i de stater där den har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte, dock som längst till den 20 september 2022 om inte elproducenten är av väsentlig betydelse för den svenska elproduktionen.
 • Den totala löptiden för en kreditgaranti inklusive eventuella  förlängningar får inte överstiga tre år. Riksgäldskontoret har rätt att besluta om förlängningar till och med den 31 december 2023. Löp-tiden för en kreditgaranti som avser kreditfaciliteter till en elproducent som inte har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige får vara högst sex månader, om inte elproducenten är av väsentlig betydelse för den svenska elproduktionen.
 • Garantitagaren ska betala en avgift för kreditgarantin som bestäms av Riksgäldskontoret. Avgiften ska vara marknadsmässig. Den ska bestämmas med beaktande av punkt 3.1 och 3.4 i kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (2008/C 155/02).
  Avgiftsnivån ska ses över och vid behov justeras minst en gång per år.
 • Riksgäldskontoret ska även i övrigt beakta relevanta delar av kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd i form av garantier (2008/C 155/02).
 • Riksgäldskontoret får besluta om närmare villkor för utställande av garantier.