Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten att pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap Diarienummer: Ju2022/02410

Publicerad

Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) och Försvars­makten ska under 2023 i samverkan med bereds­kaps­myndig­heter, sektors­ansvariga myndig­heter, myndig­heter med upp­gifter inom det militära försvaret, läns­styrelser, civil­områdes­ansvariga läns­styrelser, kommuner och regioner pröva förmågan avseende rapportering och fram­tagande av samlade
läges­bilder under höjd bered­skap med utgångs­punkt i gällande författ­ningar.

Ladda ner:

I arbetet innefattas även att utveckla arbets­former för rappor­tering samt genom­föra kunskaps- och förmåge­höjande insatser. MSB och Försvars­makten ska redovisa slut­satserna från arbetet till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet och Försvars­departe­mentet) senast den 1 april 2024.

Genväg