Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag angående försöksverksamhet för en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet Diarienummer: S2021/04128, S2021/04129, S2021/04130

Publicerad

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i uppdrag att i samverkan utveckla och förbereda för en försöksverksamhet för att införa en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet.

Ladda ner:

Utgångspunkten ska vara att försöksverksamheten ska bedrivas under åren 2024–2027 och att systemet ska vara frivilligt, det vill säga att läkemedelsföretagen själva får välja om de vill ansluta sig.

TLV ska bland annat

 • utreda hur en försöksverksamhet med samhällsbetald miljöpremie inom en begränsad del av periodens vara-systemet ska utformas.
 • tillsammans med E-hälsomyndigheten utreda hur systemet med utbetalningar av miljöpremien till läkemedelsföretagen ska fungera.
 • även uppmärksamma andra frågor av juridisk eller annan karaktär som behövs för att systemet ska fungera.
 • följa och bidra till Läkemedelsverkets uppdrag att utarbeta ett miljöbedömningssystem, samt E-hälsomyndighetens uppdrag att utarbeta ett system för utbetalning av premien.
 • analysera vilka konsekvenser en miljöpremie väntas få för läkemedelskostnaderna, tillgången till läkemedel, apoteken, periodens vara-systemet inklusive konkurrens inom utbytergrupperna, samt andra relevanta aspekter.
 • ta fram en plan för utvärdering av försöksverksamheten om vilka effekter på förmånssystemet som försöksverksaheten ger upphov till.
 • inhämta synpunkter från andra.

 Läkemedelsverket ska bland annat

 • utarbeta och fastställa en modell för miljöbedömning av läkemedel. I detta ingår att ta fram kriterier för miljöbedömning.
 • utarbeta ett system för att verifiera hur företagen lever upp till kriterierna för miljöbedömning, exempelvis genom granskning av tredje part.
 • genomföra en rättslig analys av behovet av författningsändringar inför att försöksverksamheten startar.
 • ta fram en plan för utvärdering av försöksverksamheten i fråga om vilken effekt på miljöpåverkan som försöksverksamheten ger upphov till.
 • följa och bidra till TLV:s uppdrag att utarbeta hur premien ska utformas, samt E-hälsomyndighetens uppdrag att utarbeta ett system för utbetalning av premien.
 • inhämta synpunkter från andra.

E-hälsomyndigheten ska bland annat

 • utveckla ett system för utbetalning av miljöpremien på förpackningsstorleksnivå inom en begränsad del av periodens vara-systemet.
 • ska tillsammans med TLV utreda hur systemet med utbetalningar av miljöpremien till läkemedelsföretagen ska fungera.
 • följa och bidra till TLV:s uppdrag att utarbeta hur premien ska utformas samt Läkemedelsverkets uppdrag att utarbeta ett miljöbedömningssystem.
 • genomföra en rättslig analys av behovet av författningsändringar inför att försöksverksamheten startar.
 • inhämta synpunkter från andra.

Myndigheterna slutredovisar uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2022.