Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att studera åtgärder mot våld i nära relationer bland unga Diarienummer: Ju2020/03036/KRIM

Publicerad

Brottsförebyggande rådet (Brå) ges i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga och att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld.

Ladda ner:

Med nära relationer avses i detta uppdrag partnerrelationer. I uppdraget ska Brå, utifrån svensk och internationell forskning, identifiera förebyggande och stödjande åtgärder mot våld i nära relation bland unga samt identifiera vilka kunskapsluckor som finns. Brå ska även lämna förslag på strategiska åtgärder för hur samhällets förmåga i bred bemärkelse kan förbättras för att förebygga våld i nära relationer bland unga. I genomförandet av uppdraget ska Brå inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom civilsamhället, berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. Brå ska inom ramen för uppdraget ha ett tydligt hbtq- och barnrättsperspektiv. I arbetet ska myndigheten även tillvarata barn och ungas egna synpunkter och erfarenheter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 oktober 2021.

Laddar...