Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden Diarienummer: S2018/04676/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) att analysera kommunernas behov av stöd och förutsättningar för att samverka i familjerättsliga ärenden. I uppdraget ingår också att identifiera framgångsfaktorer.

Ladda ner:

Resultatet ska vara tillgängligt för kommunerna

Den kunskap som kommer fram i analysen ska ställas samman och göras tillgänglig för kommunala huvudmän och professioner.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting.

Hänsyn ska tas till barnrätt och jämställdhet

I uppdraget ska myndigheten ta hänsyn till ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.