Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för socialtjänstens personal om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor Diarienummer: S2018/03930/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att samordna en särskild satsning för att erbjuda personalen vid socialtjänsten utbildning om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Utbildningen utgår från de behov som påtalats i #metoo-upprop från utsatta grupper och de behov som finns kopplade till våld och sexuella övergrepp riktade mot bland annat äldre kvinnor.

Ladda ner:

Utbildning och nationell samling

Satsningen ska pågå under 2018 och omfatta utbildningsinsatser och en gemensam nationell samling. Särskilda åtgärder ska vidtas för att lansera och sprida information om insatserna samt för att stimulera berörd personal att delta.

Bred samverkan

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK) och länsstyrelserna. Samråd ska ske med företrädare för de berörda uppropen, PRO och andra berörda organisationer och myndigheter bland andra Myndigheten för delaktighet och Sveriges Kommuner och Landsting.

En samlad redovisning av hur uppdraget har genomförts ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2019.

Pressmeddelande: Bättre stöd till utsatta kvinnor