Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att inom sina respektive län stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017−2026 (Makt, mål och myndighet − feministisk politik för en jämställd framtid, skr. 2016/17:10).

Ladda ner:

Länsstyrelserna ska arbeta med hela området mäns våld mot kvinnor enligt den nationella strategin med fokus på de frågor som rör brott.

Uppdraget består av följande delar:

1. Regionala strategier och handlingsplaner

2. Främjande av samverkan

3. Regionala resurscentra för våldsutsatta

4. Utveckling av förebyggande arbete

5. Kompetensstöd

6. Regional lägesrapportering 

Redovisning av uppdraget 

En ekonomisk redovisning av använda medel och vilka olika ändamål (inklusive insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel) de använts till ska lämnas till Regeringskansliet senast den 29 mars 2019 med undantag för deluppdraget 3 om regionala resurscentra.

Länsstyrelsen i Örebro län ska lämna en ekonomisk redovisning samt en resultatredovisning av deluppdraget 3 senast den 31 mars 2020 med en delredovisning den 29 mars 2019.