Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om ytterligare förstärkt samverkan i det brottsutredande arbetet Diarienummer: Ju2017/01056/PO

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten att ytterligare förstärka sin samverkan i det brottsutredande arbetet på följande sätt.

  1. Ett antal åklagare ska under en tidsperiod på minst 6 månader, med start så snart som möjligt, placeras hos Polismyndigheten för att bistå Polismyndighetens utredare och förundersökningsledare i konkreta ärenden rörande mängdbrott. Syftet är att öka produktionen av ärenden som redovisas till åklagare för beslut i åtalsfrågan, ge ökade förutsättningar för direkt återkoppling från åklagare till polis samt bidra till ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna.
  2. Som ett komplement till ovanstående insats åläggs Polismyndigheten att inrätta särskilda utredningsgrupper som på ett koncentrerat sätt utreder, redovisar och avslutar gamla ärenden, i första hand åklagarledda. Polismyndigheten behöver avdela utredare och Åklagarmyndigheten förundersökningsledare för denna uppgift. Syftet med åtgärden är att ge utredningsenheterna möjlighet att arbeta med nyinkomna ärenden, som har större chans att leda till lagföring.

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska gemensamt komma överens om den praktiska utformningen av samarbetet samt var i landet insatsen ska genomföras. Uppdraget ska genomföras där Polismyndighetens behov av stöd är stort och på ett sätt som innebär att åklagarresursen gör största möjliga nytta i utredningsarbetet.

En redovisning av hur myndigheterna planerar att genomföra samverkansinsatsen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 mars 2017.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast tre månader efter att insatsen har avslutats. Slutredovisningen ska innehålla en redogörelse för hur arbetet har bedrivits, vilka resultat som har uppnåtts och vilka erfarenheter som har gjorts.

Pressmeddelande: Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om ytterligare förstärkt samverkan i det brottsutredande arbete