Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Gymnastik- och idrottshögskolan (Centrum för idrottsforskning) att följa upp statens stöd till idrotten Diarienummer: S2016/07732/FS

Publicerad

Regeringen har gett Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF), i uppdrag att under 2017 genomföra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten.

Ladda ner:

Analysen ska utgå från det grundläggande målet om kvinnors och mäns lika förutsättningar att utöva idrott och motion. En central frågeställning ska vara hur olika idrotter utformats, uppfattas och bedrivs samt hur detta påverkar könsfördelningen inom dessa idrotter. Idrotter med hög andel kvinnliga respektive manliga utövare och ledare ska särskilt belysas och en jämförande analys ska göras med idrotter som uppvisar en jämnare könsfördelning. CIF ska peka på goda exempel där man lyckats bryta heteronormativa regelverk och verksamhetsformer.

Analysen ska även omfatta fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande och motionerande. Fördelningen inom barn- och ungdomsidrotten ska särskilt belysas. Analysen ska beakta såväl det offentligas som individens egna bidrag samt omfatta idrott och motion i förening, i kommunal verksamhet, i privat näringsverksamhet och i egen regi.

CIF ska lämna en samlad rapport om genomförd verksamhet under 2017 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 maj 2018.