Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Diarienummer: Fi2016/01355/SFÖ

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt de statliga myndigheter som upptas i bilaga 1 att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling (Agenda 2030).

Respektive myndighet ska bedöma på vilka mål och delmål i agendan som dess verksamhet har störst inverkan, på nationell och internationell nivå. Redovisningen ska också innehålla en kort beskrivning av vilka delar av myndighetens verksamhet som avses, hur de bidrar till att agendans mål och delmål kan uppfyllas, samt en bedömning av om myndighetens verksamhet på området är tillräcklig. Myndigheten ska även i redovisningen beakta att det i agendan anges att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i genomförandet av agendan.