Regeringskansliets utgifter

Uppdaterad

Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamheter och tjänster via sakanslag.

I tabellerna nedan redovisas kostnaderna på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnader utgörs av personal- och lokalkostnader. 

Utgifter per departement i miljoner kronor

Tabellen nedan visar utgifter per departement i miljoner kronor. Under rubriken "Gemensamt" redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och vissa andra gemensamma konstnader.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020
Statsrådsberedningen 188 196 203 219 249
Arbetsmarknadsdepartementet 142 155 154 184 207
Finansdepartementet 533 574 582 610 553
Försvarsdepartementet 161 172 174 172 163
Infrastrukturdepartementet - - - 152 465

Justitiedepartementet

429 446 480 420 133

Kulturdepartementet

147 158 144 140 211

Miljödepartementet

219 207 227 222 347

 Näringsdepartementet

517 554 542 386 285

 Socialdepartementet

269 299 298 277 228

 Utbildningsdepartementet 

221 232 229 209 826

 Utrikesdepartementet

2 727 2 936 2 942 3 060 228

Förvaltningsavdelningen

658 691 739 741 2 870
Gemensamt* 880 862 990 941 989
Regeringskansliet 7 091 7 482 7 654 7 733 7 729

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

Tabellen nedan visar fördelningen av utgifterna per kostnadsslag i miljoner kronor.

2016 2017 2018 2019   2020
Kostnader för personal* 4 972 5 280 5 423 5 416 5´678
Kostnader för lokaler 1 431 1 463 1 549  1 606 1 600
Övriga driftkostnader 924 957 982 999 853
Finansiella kostnader 31 46 24 28 48
Amortering** 261 251 241 278 290
Intäkter -528

-515

-565

-594

-747

Utfall 7 091 7 482 7 654 7 733 7 729

Mer information om Regeringskansliets ekonomi finns i Årsredovisning för Regeringskansliet 2020. Mer information om Regeringskansliets utgifter finns i Regeringskansliets årsbok 2020.