Jordbruks- och skogsbrukssektorn

Publicerad

Den 17 april hade regeringen rundabordssamtal om klimatomställningen med jord- och skogsbruket. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren träffade ledande aktörer inom branschen för att diskutera vilka hinder de ser och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att alla ska kunna ställa om.

Nedan följer en kort sammanfattning av mötet.

De närvarande lyfte den potential som finns för klimatåtgärder och en utvecklad bioekonomi längs jord- och skogsbrukets värdekedjor, men att det finns problem som behöver hanteras. En deltagare påpekade att det går tjugo val på ett träds livslängd, så varaktigheten i politiken och stabila spelregler är en viktig faktor.

Flera deltagare var också inne på att politiken behöver styra och uppmuntra till omställning för att nå samhällsnytta, annars riskerar omställningen att bara handla om lägsta pris och snäv marknadsnytta som missar andra viktiga värden. Man lyfte också att klimat inte kan vara den enda rådande aspekten av omställningen, utan att det också handlar om en ekonomiskt och socialt hållbar förflyttning, och att den cirkulära ekonomin ger goda förutsättningar för en ambitiös klimatpolitik.

En stabil energiförsörjning och en utvecklad elektrifiering är förutsättningar för att lyckas, menade många. Men också förenklade tillståndsprocesser, utbyggd infrastruktur och politiska incitament för att göra de hållbara investeringar som krävs – särskilt när man som mindre företag dras med dålig lönsamhet.

De inbjudna till det första branschsamtalet var ledande aktörer, som delvis också är stora utsläppare, och som i sina verksamheter arbetar med innovation, både lokalt och globalt, för att klara den gröna omställningen och säkra långsiktig konkurrenskraft.

För regeringen är det viktigt att alla ges möjlighet att komma med input till klimathandlingsplanen – även aktörer som inte deltog på rundabordssamtalen. Maila ditt inspel till sb.natio[email protected] senast den 30 juni. 

Deltagare i jord- och skogsbruksbranschens samtal

Norrmejerier
LRF
Sveaskog
Ledamot KSLA
IKEA
Lantmännen
SCA
Cinis Fertilizer
Södra skogsägarna
Stora Enso
Billerud Korsnäs
Holmen
Hargs Bruk
Tejarps Förlag AB