Mål för kommuner och regioner

Det finns nationellt uppsatta mål för kommuner och regioners verksamhet. Dessa är formulerade i till exempel skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. Därtill kommer kommuners och regioners egna mål för verksamheterna. Kommuner och regioner ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans samt själva sätta upp mål för att nå god ekonomisk hushållning.

Statens mål för utgiftsområde 25, där de generella statsbidragen finns, är att skapa goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommuner och regioner som bidrar till en effektiv kommunal verksamhet med hög kvalitet.