Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030 | Mål 6 | Rent vatten och sanitet för alla

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 6 | Rent vatten och sanitet för alla

 • Ljusblå bakgrund vit text, ett fyllt vattenglas med droppsymbol i mitten.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 6 av 17; rent vatten och sanitet för alla. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

  Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Integrerad och transparent vattenförvaltning både inom och mellan stater är en förutsättning för långsiktigt hållbar vattenanvändning. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

  Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har djupgående effekter på livet för miljontals människor världen över. Konsekvenserna av detta är förödande och slår hårdast mot kvinnor och flickor och påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar. Detta påverkar deras politiska, ekonomiska och sociala möjligheter. Tillgången till rent vatten och toaletter i skolan är avgörande för att flickor ska stanna i skolan, särskilt i pubertetsåren. Många kvinnor och flickor riskerar sin personliga säkerhet då de tvingas söka avskilda platser för att utföra sina behov eller hämta vatten.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, sex personer i olika åldrar som står tillsammans under ett vattenglas.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 6.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 6.1 | Säkert dricksvatten för alla

  Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, en soptunna, ett handfat och en toalett under samma tak.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 6.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 6.2 | Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla

  Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

 • Ljusblå bakgrund vita och svarta illustrationer, ett vattenglas där ena halvan är förorenad och andra halvan ren.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 6.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 6.3 | Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

  Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, en sötvattenreservoar bredvid ett vattenglas. Överst en halvcirkelformad pil åt höger, underst en halvcirkelformad pil åt vänster.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 6.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 6.4 | Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

  Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, i mitten en sötvattenreservoar omgärdad av fyra sektioner; en med två spannmålsax, en med två träd, en med två personer och en med en administrationsbyggnad.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 6.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 6.5 | Integrerad förvaltning av vattenresurser

  Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, i bakgrunden en snöklädd och en bar bergstopp, tre granar växer nedanför ena bergstoppen, en bäck rinner från den andra bergstoppen ner i ett vattendrag med fiskar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 6.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 6.6 | Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

  Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, till vänster en sötvattenreservoar som det regnar på, till höger ett vattenglas med en nedåtpekande pil i botten.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 6.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 6.A | Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade stödet till utvecklingsländer

  Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och återanvändning.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, till vänster en sötvattenreservoar, i mitten står två personer, till höger ett vattenglas med en nedåtpekande pil i botten. Överst en halvcirkelformad pil åt höger, underst en halvcirkelformad pil åt vänster.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 6.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 6.B | Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

  Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

 1. Mål 6
 2. Delmål 6.1
 3. Delmål 6.2
 4. Delmål 6.3
 5. Delmål 6.4
 6. Delmål 6.5
 7. Delmål 6.6
 8. Delmål 6.A
 9. Delmål 6.B
Laddar...