Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 10 | Minskad ojämlikhet

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 10 | Minskad ojämlikhet

 • Rosa bakgrund vit text, fyra pilar i var sitt väderstreck med ett lika-med-tecken i mitten.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 10 av 17; minskad ojämlikhet. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Minska ojämlikheten inom och mellan länder

  Ekonomisk utveckling kan leda till minskad fattigdom för individen och samhället. Vi måste verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis, inom länder såväl som mellan länder. Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper, baserat på bland annat kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat. Stater bär huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället, eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av till exempel kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället.

  Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. Det gäller på alla nivåer, från skillnader i möjligheter som individer har till skilda förutsättningar till utveckling mellan länder. Ojämlikhet tenderar att permanenta fattigdom eftersom fördjupad fattigdom i olika dimensioner försvårar för människor och samhället att ta del av utveckling. Ojämlikhet handlar ofta om bristen på rättvis tillgång till resurser och nyttigheter, så som exempelvis tillgång till rent vatten, och är därför också en källa till konflikt. Frågan om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Utbildning av god kvalitet, för alla genom hela livscykeln, är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle och att främja jämlikhet och jämställdhet. Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till försörjning, även för människor med begränsade resurser. Tydliga regelverk för innehav, avyttring och arv av mark och dess avkastning, som omfattar kvinnor såväl som män och olika grupper i samhället, är grunden för ett hållbart nyttjande av naturresurser och därmed också för en tryggad livsmedelsförsörjning. Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är centralt i arbetet med att åstadkomma större jämlikhet i samhället. Fred och frihet från våld i alla former är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp hållbara samhällen där alla individer och grupper kan använda sina förmågor.

 • test
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.1 | Minska inkomstklyftorna

  Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.

 • Rosa bakgrund vita illustrationer, överst två staplar mynt och en byggnad för folkvalda. Underst fem personer i olika åldrar, fyra står och en sitter i rullstol.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.2 | Främja social, ekonomisk och politisk inkludering

  Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

 • Rosa bakgrund vita illustrationer, ett likhetstecken omgivet av fyra öppna händer.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.3 | Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering

  Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende.

 • Rosa bakgrund vita illustrationer, en bok. På bokomslaget med ett likhetstecken omgivet av fyra pilar i varje väderstreck.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.4 | Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet

  Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet.

 • Rosa bakgrund vita illustrationer, en bok. På bokomslaget ett mynt och ett likhetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.5 | Förbättra regleringen av globala finansmarknader och institut

  Förbättra regleringen och övervakningen av globala finansmarknader och finansinstitut samt stärka genomförandet av sådana regleringar.

 • Rosa bakgrund vita illustrationer, en urna. Tryckt på urnan är ett kugghjul med en jordglob i. Snett ovanför urnan ett mynt.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.6 | Stärk utvecklingsländers representation i finansiella institutioner

  Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala internationella ekonomiska och finansiella institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, ansvarsskyldiga och legitima.

 • Rosa bakgrund vita illustrationer, överst fyra personer i olika åldrar som ska ut och resa. Under dem två öppna händer.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.7 | Främja ansvarsfull och säker migration

  Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik.

 • Rosa bakgrund vita illustrationer, överst ett kugghjul med en jordglob i. Under kugghjulet två öppna händer.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.A | Särskild och differentierad behandling av utvecklingsländer

  Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, i enlighet med Världshandelsorganisationens avtal.

 • Rosa bakgrund vita illustrationer, till vänster två staplar mynt, till höger ett kugghjul med en jordglob i. Överst en halvcirkelformad högerpil. Nederst en halvcirkelformad vänsterpil.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.B | Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i de minst utvecklade länderna

  Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden, inklusive utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet är som störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet med deras nationella planer och program.

 • Rosa bakgrund vita illustrationer, till vänster en person. I mitten två staplar mynt, tecken och siffran som betyder mindre än 3 procent och en pil som pekar åt höger. Till höger två personer i olika åldrar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 10.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 10.C | Minska kostnaderna för migranters internationella transaktioner

  Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar till mindre än 3 procent samt avskaffa remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.

 1. Mål 10
 2. Delmål 10.1
 3. Delmål 10.2
 4. Delmål 10.3
 5. Delmål 10.4
 6. Delmål 10.5
 7. Delmål 10.6
 8. Delmål 10.7
 9. Delmål 10.A
 10. Delmål 10.B
 11. Delmål 10.C
Laddar...