En samlad torvprövning Prop. 2015/16:178

Publicerad

Regeringen föreslår att torv som används som bränsle ska regleras på samma sätt som torv som används i annat syfte, det vill säga i miljöbalken.

Ladda ner:

I propositionen En samlad torvprövning föreslår regeringen att lagen om vissa torvfyndigheter (torvlagen) upphävs, vilket skapar ett tydligare regelverk och underlättar tillsynen. Energitorv omfattas i dag av ett så kallat koncessionssystem vilket innebär att mark kan tas i anspråk för torvutvinning utan fastighetsägarens samtycke. Detta system tas nu bort och fastighetsägare får själva bestämma om och i så fall vem som kommer få utvinna torv på deras mark.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Remiss av departementspromemoria

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En samlad torvprövning

    Regeringen föreslår att torv som används som bränsle ska regleras på samma sätt som torv som används i annat syfte, det vill säga i miljöbalken.