Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En modern lagstiftning för Kriminal­vårdens person­uppgifts­behandling Ds 2023:21

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag att genom­föra en full­ständig översyn av lagen (2018:1699) om kriminal­vårdens behand­ling av person­uppgifter inom brotts­data­lagens område (Kriminal­vårdens brotts­datalag) och förord­ningen (2018:1746) om kriminal­vårdens behand­ling av person­uppgifter inom brotts­data­lagens område (Kriminal­vårdens brotts­data­förordning) och lämna förslag till en upp­daterad register­lag­stiftning för Kriminal­vården.

Ladda ner:

I uppdraget har bl.a. ingått att analy­sera om det centrala kriminal­vårds­registret bör regleras i lag, överväga behovet av sekretess­brytande bestäm­melser för direkt­åtkomst till säker­hets­registret och till det centrala kriminal­vårds­registret, under­söka behovet av ändringar i register­lagstift­ningen till följd av Kriminal­vårdens uppdrag att delta i det myndig­hets­gemen­samma arbetet mot den grova och organi­serade brottslig­heten samt analysera hur länge Kriminal­vården bör få hantera olika person­uppgifter.