Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Musik och film på Internet – hot eller möjlighet? Ds 2007:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren har övervägt åtgärder för att stimulera utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ för tillgång till framför allt musik och film på Internet. I promemorian skriver utredaren bl.a. att konsumentskyddslagstiftningen inte är tillämplig på handel med digitala produkter när produkterna levereras elektroniskt. Ett konsumentskydd motsvarande det som finns i konsumentköp- och konsumenttjänstlagen bör därför införas för dessa slag av avtal. Ett införande av en "bredbandsavgift", som i praktiken innebär en utvidgning av systemet med kassettersättning eller införandet av tvångslicens, är enligt utredarens bedömning inte önskvärd. Utredaren föreslår att en referensgrupp med representanter för Regeringskansliet, nättjänster och rättighetshavare bör tillsättas för att utarbeta förslag till informations- och utbildningsinsatser. Gruppen bör också följa upp insatserna för att främja användarvänligheten. De omfattande intrång som olovlig fildelning gör i upphovsrättigheter är enligt utredarens bedömning ett betydande hinder för investeringsviljan i, och utvecklingen av, de lagliga alternativen. Därför föreslås att Internetleverantören ska kunna vitesföreläggas att vidta åtgärder, t.ex. säga upp avtalet med abonnenten, för att hindra fortsatta intrång med hjälp av den tjänst Internetleverantören tillhandahåller. Abonnentens intresse av att behålla uppkopplingen ska beaktas vid bedömningen av om avtalet får sägas upp och om ett föreläggande ska meddelas.