Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk redogörelse september 2020

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga innehåller en beskrivning av de datamaterial, modeller, meto­der, begrepp och definitioner som används i 2020 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2020/21:1 bilaga 3).