Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Ekonomisk jämställdhet september 2020

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga innehåller en beskrivning av de datamaterial, modeller, meto­der, begrepp och definitioner som används i 2020 års bilaga om ekonomisk jämställdhet (prop. 2020/21:1 bilaga 4).