Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Överlämning av promemorian En översyn av vissa frågor om offentliga biträden

Publicerad

I dag har utredaren och kammar­rätts­rådet Erik Hjulström överl­ämnat promemorian En översyn av vissa frågor om offentliga biträden till migrations­minister Maria Malmer Stenergard. Utredaren föreslår bland annat skärpta behörig­hets­krav för offentliga biträden.

– Regeringen är mån om att rätts­säkerheten i asyl­processen håller en hög nivå. En viktig del i det arbetet är att säker­ställa kvaliteten hos de offentliga biträdena samt hos tolkar och över­sättare. Utredarens förslag kommer nu att skickas ut på remiss, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Ds 2023:14 En översyn av vissa frågor om offentliga biträden

Utredaren föreslår bland annat följande:

  • Behörighetskraven för offentliga biträden i migrations­ärenden ska skärpas.
  • Olämpliga ombud och biträden ska kunna förklaras obehöriga att medverka i ärenden hos Migrations­verket.
  • Det ska krävas särskilt tillstånd för att ett offent­ligt biträde ska få sätta någon annan i sitt ställe.
  • Det ska införas kompetens­krav för tolkar och översättare i migrations­ärenden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand