Pressmeddelande från Socialdepartementet

400 miljoner kronor till regionerna för att stärka sjukvårdens försörjningsberedskap

Publicerad

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget behöver arbetet med att utveckla försörjningsberedskapen när det gäller sjukvårdsprodukter fortsätta. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner har ingått en överenskommelse gällande hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar avseende försörjningsberedskapen för läkemedel.

– Vi behöver bygga vår krisberedskap utifrån långsiktiga förutsättningar så att den blir en del av sjukvårdens verksamheter och säkerställer en robust lagerhållning i vardagen, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Den här överenskommelsen gör det möjligt för regionerna att fortsätta uppbyggnaden av sin försörjningsberedskap av kritiska läkemedel och medicintekniska produkter, vilket är av stor vikt i händelse av kris, säger Rachel De Basso, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

– Det säkerhetspolitiska läget gör att landets beredskap för kriser och höjd beredskap måste dimensioneras upp inom flera sektorer. Vården är en fundamental del av det civila försvaret. Med en stärkt försörjningsberedskap för läkemedel ökar tryggheten för medborgare i behov av läkemedel, och uthålligheten i totalförsvaret höjs, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu träffat en överenskommelse för att kunna ta ytterligare steg inom detta område under 2023 och 2024.

Bristande tillgång till sjukvårdsprodukter som är kritiska för viss hälso- och sjukvård utgör ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa. Regionerna ska säkerställa tillgång till ett utökat sortiment av prioriterade läkemedel inom slutenvården för vård som inte kan anstå för minst en månads förbrukning. Utgångs­punkten ska vara den lista över läkemedel som behövs för vård som inte kan anstå samt sådana medicintekniska produkter som är nödvändiga för att administrera läkemedlen som Socialstyrelsen presenterade i maj 2023. Listan utgör ett stöd för regionernas prioritering.

I överenskommelsen tilldelas regionerna 400 miljoner kronor för att säkerställa tillgången till läkemedel och medicintekniska produkter.

SKR tilldelas 2 miljoner kronor för att stödja regionerna i arbetet och till att bidra i den samverkan regioner emellan och mellan regioner och andra aktörer för att målsättningen ska uppnås och bristsituationer undvikas.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir överenskommelsen tillgänglig digitalt?

Överenskommelsen publiceras på regeringens webbplats efter att regeringens beslut om att godkänna överenskommelsen har expedierats.