Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Undersökning för mer kunskap om ukrainska medborgares möjligheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har i dag beslutat att lämna ett bidrag om 75 000 USD till FN:s migra­tions­organisa­tion (IOM) för genom­förande av en under­sökning. Under­sökningen riktar sig till vuxna ukrainska med­borgare i Sverige som har regist­rerats i enlighet med mass­flykts­direk­tivet och ska inklu­dera frågor om deras situation i Sverige.

Det saknas infor­mation om syssel­sättnings­grad för gruppen med tillfälliga uppehålls­tillstånd enligt mass­flykts­direktivet. Den infor­mation om etable­ring på arbets­mark­naden som finns tillgänglig baseras endast på arbets­givar­deklara­tioner på individ­nivå (AGI) hos Skatte­verket.

För att regeringen ska få en bättre bild över gruppen vuxna som flytt från Ukraina och regist­rerats enligt mass­flykts­direktivet i Sverige görs en under­sökning. Det handlar om att få bättre förstå­else för de utma­ningar gruppen har inklusive eventu­ella hinder för att ta sig in på arbets­marknaden.

– Liknande under­sök­ningar har gjorts i andra länder och erfaren­heten visar att det kan fungera som värde­fullt under­lag för regeringen. IOM har genom­fört flera liknande under­sökningar i andra europeiska länder och upp­skattas därmed ha goda förut­sätt­ningar att genom­föra arbetet, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Frågor som enkäten omfattar tas fram av Justitie­departe­mentet i sam­arbete med berörda övriga departe­ment. IOM ansvarar för att samla in och samman­ställa svaren. Genom­förandet och kommu­nika­tions­insatser kring under­sök­ningen sker i nära sam­arbete och dialog med Migrations­verket.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...